GDPR

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa

nariadenia GDPR

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle

článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov")

Prevádzkovateľ:

JIMIU s. r. o.

Dolné Rudiny 2956/8

010 01 Žilina

IČO: 53 049 276

Mgr. Ján Ukrop

0911 169 399

jimiu.sro@gmail.com

(ďalej len ako "Prevádzkovateľ")

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo

identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,

najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je

napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,

alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú

identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,

ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských

operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,

zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,

prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,

preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa

vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné

údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho

marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)

Nariadenie GDPR

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa

článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje

nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj

následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.);

spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym

základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva

medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná

požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je

možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) je našim záujmom

zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre,

lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné

údaje následne nespracúvame na iný účel.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej

situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať

e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa jimiu.sro@gmail.com

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné

ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo

strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť

sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php ;

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875;

V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako

spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v

zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi

Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných

vzťahov .

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.

Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné

údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe

osobitného predpisu.

Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné

opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk

osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené

osoby.

Vaše práva :

- Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

- Za podmienok stanovených v GDPR máte:

Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

- Právo na obmedzenie spracúvania

- Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

- Právo namietať podľa článku 21 GDPR

- Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

- Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

- Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že

došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa

domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás

požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o

spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu

jimiu.sro@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu: JIMIU s. r. o., Dolné

Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu

alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu jimiu.sro@gmail.com alebo

poštou na korešpondenčnú adresu: JIMIU s. r. o., Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich

údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

- už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

- odvoláte svoj súhlas,

- namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez

internet.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej

žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať

nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

- spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na

miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

- Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo

obhajovanie svojich práv

- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše

oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.

súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež

nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.

Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste

nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje

spracúvame v nasledovných prípadoch:

- z dôvodu nášho oprávneného záujmu,

- vytvárania zákazníckeho profilu,

- môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

písomne mailom: jimiu.sro@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu:

JIMIU s. r. o., Dolné Rudiny 2956/8, 010 01 Žilina

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných

údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu

osobných údajov na adrese

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220

DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania

prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné

podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do

12:00 hod.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.04.2020 a nahrádzajú predchádzajúcu

Ochranu osobných údajov.

Aktualizácia: 09.11.2022


Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES

1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len "vy"

v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje

vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými

návštevníkmi.

2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

- spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a

- účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.

3. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané

prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky

používania.

Článok II

ČO SÚ COOKIES

1. Cookies - sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón

atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať

vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou

cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne

informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na

identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto

dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.

pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

- pomocou tzv. "relačného cookies" - počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné

cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete

nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí

transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov

cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej

Internetovej stránky.

- pomocou tzv. "trvalé cookies" - pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies

môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré

zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,

internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém

zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré

cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto

je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,

aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

2. Tzv. "naše cookies" sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku

našou spoločnosťou.

3. Tzv. "cookies tretích strán" sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho

zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích

strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu

(napríklad Google Analytics).

4. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme

získať prístup ku cookies tretích strán.

Článok III

ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES

Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies:

( Prosím vyberte aké spracovávate na vašej webovej stránke vy )

Nevyhnutné súbory cookies, Funkčné súbory cookies, Analytické súbory

cookies, Výkonnostné súbory cookies, Marketingové súbory cookies.

1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:

a. Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky

nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto

súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.

Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo

správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

b. Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové

stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových

stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.

c. Analytické súbory cookies nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich

webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás

nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači

vypnúť.

d. Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových

stránok, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

e. Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných

reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej

identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že

odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových

stránkach, avšak už nemusia zodpovedať vašim záujmom.

2. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými

partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie

relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies

dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania

súborov cookies.

3. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies

používaných na týchto webových stránkach.

Článok IV

NASTAVENIE COOKIES

1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne

nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo

nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a

mazanie cookies.

2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky

fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám

vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.

3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním

nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.

Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo

vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.

4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným

tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,

ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba

relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na

príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.

5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete

kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony

cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies

môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie

informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v

záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.

6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie

súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie

podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania.

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI

1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané

prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe

akých právnych dôvodov a na aké účely.

2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.

3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje

používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon

vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky

cookies).

4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho

oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v

prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie - viď vyššie.

5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými

súbormi cookies alebo s marketingovými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť

a spracovať na:

a. náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania o našich marketingových

stratégiách a na zlepšenie vašej návštevnosti;

b. identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;

c. zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;

d. hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej

stránky boli užitočnejšie;

e. zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;

f. kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;

g. sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov,

aby sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach;

h. účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti.

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES

1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu

vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť

nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už

nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.

2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie

informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies

a medzipamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.

3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento

konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový

prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.

4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie

"pomocník" prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho

zariadenia.

5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte

stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Webová stránka https://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o

úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že

nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť

za jeho obsah.

7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača

zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna

alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť

bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím

akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí

zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo

vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII

HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN

1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu

hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k informáciám o

účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

2. Odporúčame, aby ste si kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej

strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých

v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.

3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:

a. Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie

našich webových stránok.

b. Výkonnostné súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať

informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových

stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú

zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu

zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.

c. Funkčné súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie funkčnosti a

zabezpečenie webu vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webu.

d. Marketingové súbory cookies. Tieto cookies sú nastavené prostredníctvom našich

stránok našimi marketingovými partnermi a slúžia na vytváranie profilu vašich záujmov a

zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale

sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia.

Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV

1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,

webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy

ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto

informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.

2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete

stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby

dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.

3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu

uvedenú v podmienkach používania.

Článok IX

ZMENY A KONTAKT

1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany

našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením

na našich webových stránkach.

2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa

predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových

stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo

spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených

v našich podmienkach používania.